بیمه درمان یکی از نیازهای اساسی مردم در سالهای اخیر می باشد.این بیمه علاوه بر سهم بیمه پایه امکانات مناسبی را جهت رفاه حال شما بوجود می آورد. این بیمه با حق بیمه مناسب خود در زمان بروز بیماری ها خود را به خوبی و شایسته نشان می دهد. امکانات و شرایط دریافت این بیمه نامه به اختصار توسط این کارگزاری توضیح داده می شود و امکان دریافت مشاوره از راه بسیار ساده بصورت واتس اپ و تلفن مهیا می باشد. بیمه درمان انفرادی و خانواده امکان ارائه خدمات بیمارستانی ، ویزیت ، دارو ، زایمان ، دندان پزشکی ، آزمایش و ... را دارد.نکته قابل توجه اینکه در هر استان بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات بسیاری تحت پوشش می باشند. شما می توانید از طریق روش استعلام آنلاین پوشش مدنظر خود را با توجه به سن خودتان مطلع شوید با حق بیمه ملاحظه نمایید.

3,000,000
1,500,000
 • 1,000,000
 • 15,000,000
 • 6,000,000
 • 1,000,000
 • 1,000,000
  5,000,000
  2,500,000
 • 2,000,000
 • 20,000,000
 • 10,000,000
 • 2,000,000
 • 2,000,000
  8,000,000
  4,000,000
 • 5,000,000
 • 30,000,000
 • 16,000,000
 • 5,000,000
 • 5,000,000
  15,000,000
  7,500,000
 • 7,500,000
 • 50,000,000
 • 20,000,000
 • 8,000,000
 • 10,000,000
  20,000,000
  10,000,000
 • 10,000,000
 • 50,000,000
 • 30,000,000
 • 10,000,000
 • 10,000,000
  3,000,000
  1,500,000
 • 1,000,000
 • 15,000,000
 • 0
 • 10,000,000
 • 10,000,000
  5,000,000
  2,500,000
 • 2,000,000
 • 20,000,000
 • 0
 • 2,000,000
 • 2,000,000
  8,000,000
  4,000,000
 • 5,000,000
 • 30,000,000
 • 0
 • 5,000,000
 • 5,000,000
  15,000,000
  7,500,000
 • 7,500,000
 • 50,000,000
 • 0
 • 8,000,000
 • 10,000,000
  20,000,000
  10,000,000
 • 10,000,000
 • 50,000,000
 • 0
 • 10,000,000
 • 10,000,000
  3,000,000
  1,500,000
 • 1,000,000
 • 15,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 0
  5,000,000
  2,500,000
 • 2,000,000
 • 20,000,000
 • 0
 • 2,000,000
 • 0
  8,000,000
  4,000,000
 • 5,000,000
 • 30,000,000
 • 0
 • 5,000,000
 • 0
  15,000,000
  7,500,000
 • 7,500,000
 • 50,000,000
 • 0
 • 8,000,000
 • 0
  0
  0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
  2,500,000
  2,500,000
 • 2,500,000
 • 2,500,000
 • 2,500,000
 • 2,500,000
 • 2,500,000
  0
  0
 • 0
 • 50,000,000
 • 0
 • 0
 • 0
  0
  0
 • 0
 • 70,000,000
 • 0
 • 0
 • 0
  0
  0
 • 0
 • 100,000,000
 • 0
 • 0
 • 0
  20,000,000
  10,000,000
 • 10,000,000
 • 50,000,000
 • 20,000,000
 • 0
 • 0
  60,000,000
  30,000,000
 • 30,000,000
 • 70,000,000
 • 60,000,000
 • 0
 • 0
  100,000,000
  50,000,000
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 100,000,000
 • 0
 • 0
  15,000,000
  10,000,000
 • 8,000,000
 • 50,000,000
 • 20,000,000
 • 3,000,000
 • 0
  15,000,000
  10,000,000
 • 9,000,000
 • 50,000,000
 • 20,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
  40,000,000
  30,000,000
 • 30,000,000
 • 50,000,000
 • 60,000,000
 • 7,000,000
 • 10,000,000
  0 تا 15 سال
  1,950,000    ریال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  16 تا 50 سال
  1,950,000    ریال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  51 تا 60 سال
  1,950,000    ریال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  61 تا 70 سال
  1,950,000    ریال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  61 تا 70 سال
  10,452,000    ریال
  940,680    ریال
  11,392,680    ریال
  51 تا 60 سال
  8,361,600    ریال
  752,544    ریال
  9,114,144    ریال
  16 تا 50 سال
  6,968,000    ریال
  627,120    ریال
  7,595,120    ریال
  0 تا 15 سال
  3,484,000    ریال
  313,560    ریال
  3,797,560    ریال
  61 تا 70 سال
  16,458,000    ریال
  1,481,220    ریال
  17,939,220    ریال
  51 تا 60 سال
  13,166,400    ریال
  1,184,976    ریال
  14,351,376    ریال
  16 تا 50 سال
  10,972,000    ریال
  987,480    ریال
  11,959,480    ریال
  0 تا 15 سال
  5,486,000    ریال
  493,740    ریال
  5,979,740    ریال
  0 تا 15 سال
  7,696,000    ریال
  692,640    ریال
  8,388,640    ریال
  16 تا 50 سال
  15,392,000    ریال
  1,385,280    ریال
  16,777,280    ریال
  51 تا 60 سال
  18,470,400    ریال
  1,662,336    ریال
  20,132,736    ریال
  61 تا 70 سال
  23,088,000    ریال
  2,077,920    ریال
  25,165,920    ریال
  61 تا 70 سال
  29,133,000    ریال
  2,621,970    ریال
  31,754,970    ریال
  51 تا 60 سال
  23,306,400    ریال
  2,097,576    ریال
  25,403,976    ریال
  16 تا 50 سال
  19,422,000    ریال
  1,747,980    ریال
  21,169,980    ریال
  0 تا 15 سال
  9,711,000    ریال
  873,990    ریال
  10,584,990    ریال
  0 تا 15 سال
  11,271,000    ریال
  1,014,390    ریال
  12,285,390    ریال
  16 تا 50 سال
  22,542,000    ریال
  2,028,780    ریال
  24,570,780    ریال
  51 تا 60 سال
  27,050,400    ریال
  2,434,536    ریال
  29,484,936    ریال
  61 تا 70 سال
  33,813,000    ریال
  3,043,170    ریال
  36,856,170    ریال
  61 تا 70 سال
  9,750,000    ریال
  877,500    ریال
  10,627,500    ریال
  51 تا 60 سال
  7,800,000    ریال
  702,000    ریال
  8,502,000    ریال
  16 تا 50 سال
  6,500,000    ریال
  585,000    ریال
  7,085,000    ریال
  0 تا 15 سال
  3,250,000    ریال
  292,500    ریال
  3,542,500    ریال
  61 تا 70 سال
  15,405,000    ریال
  1,386,450    ریال
  16,791,450    ریال
  51 تا 60 سال
  12,324,000    ریال
  1,109,160    ریال
  13,433,160    ریال
  16 تا 50 سال
  10,270,000    ریال
  924,300    ریال
  11,194,300    ریال
  0 تا 15 سال
  5,135,000    ریال
  462,150    ریال
  5,597,150    ریال
  0 تا 15 سال
  7,150,000    ریال
  643,500    ریال
  7,793,500    ریال
  16 تا 50 سال
  14,300,000    ریال
  1,287,000    ریال
  15,587,000    ریال
  51 تا 60 سال
  17,160,000    ریال
  1,544,400    ریال
  18,704,400    ریال
  61 تا 70 سال
  21,450,000    ریال
  1,930,500    ریال
  23,380,500    ریال
  61 تا 70 سال
  26,715,000    ریال
  2,404,350    ریال
  29,119,350    ریال
  51 تا 60 سال
  21,372,000    ریال
  1,923,480    ریال
  23,295,480    ریال
  16 تا 50 سال
  17,810,000    ریال
  1,602,900    ریال
  19,412,900    ریال
  0 تا 15 سال
  8,905,000    ریال
  801,450    ریال
  9,706,450    ریال
  0 تا 15 سال
  10,270,000    ریال
  924,300    ریال
  11,194,300    ریال
  16 تا 50 سال
  20,540,000    ریال
  1,848,600    ریال
  22,388,600    ریال
  51 تا 60 سال
  24,648,000    ریال
  2,218,320    ریال
  26,866,320    ریال
  61 تا 70 سال
  30,810,000    ریال
  2,772,900    ریال
  33,582,900    ریال
  61 تا 70 سال
  8,970,000    ریال
  807,300    ریال
  9,777,300    ریال
  51 تا 60 سال
  7,176,000    ریال
  645,840    ریال
  7,821,840    ریال
  16 تا 50 سال
  5,980,000    ریال
  538,200    ریال
  6,518,200    ریال
  0 تا 15 سال
  2,990,000    ریال
  269,100    ریال
  3,259,100    ریال
  61 تا 70 سال
  13,455,000    ریال
  1,210,950    ریال
  14,665,950    ریال
  51 تا 60 سال
  10,764,000    ریال
  968,760    ریال
  11,732,760    ریال
  16 تا 50 سال
  8,970,000    ریال
  807,300    ریال
  9,777,300    ریال
  0 تا 15 سال
  4,485,000    ریال
  403,650    ریال
  4,888,650    ریال
  0 تا 15 سال
  5,590,000    ریال
  503,100    ریال
  6,093,100    ریال
  16 تا 50 سال
  11,180,000    ریال
  1,006,200    ریال
  12,186,200    ریال
  51 تا 60 سال
  13,416,000    ریال
  1,207,440    ریال
  14,623,440    ریال
  61 تا 70 سال
  16,770,000    ریال
  1,509,300    ریال
  18,279,300    ریال
  61 تا 70 سال
  19,695,000    ریال
  1,772,550    ریال
  21,467,550    ریال
  51 تا 60 سال
  15,756,000    ریال
  1,418,040    ریال
  17,174,040    ریال
  16 تا 50 سال
  13,130,000    ریال
  1,181,700    ریال
  14,311,700    ریال
  0 تا 15 سال
  6,565,000    ریال
  590,850    ریال
  7,155,850    ریال
  0 تا 65 سال
  3,900,000    ریال
  351,000    ریال
  4,251,000    ریال
  0 تا 65 سال
  3,900,000    ریال
  351,000    ریال
  4,251,000    ریال
  0 تا 65 سال
  3,900,000    ریال
  351,000    ریال
  4,251,000    ریال
  0 تا 65 سال
  50,000    ریال
  4,500    ریال
  54,500    ریال
  0 تا 65 سال
  5,397,600    ریال
  485,784    ریال
  5,883,384    ریال
  0 تا 65 سال
  5,397,600    ریال
  485,784    ریال
  5,883,384    ریال
  0 تا 65 سال
  80,000    ریال
  7,200    ریال
  87,200    ریال
  0 تا 65 سال
  5,520,000    ریال
  496,800    ریال
  6,016,800    ریال
  0 تا 65 سال
  7,176,000    ریال
  645,840    ریال
  7,821,840    ریال
  0 تا 65 سال
  7,176,000    ریال
  645,840    ریال
  7,821,840    ریال
  0 تا 65 سال
  7,675,200    ریال
  690,768    ریال
  8,365,968    ریال
  0 تا 65 سال
  7,675,200    ریال
  690,768    ریال
  8,365,968    ریال
  0 تا 65 سال
  7,675,200    ریال
  690,768    ریال
  8,365,968    ریال
  0 تا 65 سال
  14,476,800    ریال
  1,302,912    ریال
  15,779,712    ریال
  0 تا 65 سال
  21,559,200    ریال
  1,940,328    ریال
  23,499,528    ریال
  0 تا 65 سال
  9,763,200    ریال
  878,688    ریال
  10,641,888    ریال
  0 تا 65 سال
  13,201,200    ریال
  1,188,108    ریال
  14,389,308    ریال
  0 تا 65 سال
  27,205,200    ریال
  2,448,468    ریال
  29,653,668    ریال