بیمه آتش سوزی
این بیمه دارای بخشهای مسکونی ، صنعتی و غیر صنعتی می باشد.
طبق قانون تملک آپارتمانها ماده 14 مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.
جالب است بدانید که حق بیمه های این بیمه نامه واقعاً ناچیز می باشد.
پس بیمه آتش سوزی مسکونی بسیار مهم و الزام آور می باشد.
در حادثه ساختمان پلاسکو مغازه هایی که دارای این بیمه بوده اند مصیبت وارده را کمتر از مغازه هایی که دارای بیمه نبوده اند احساس کردند. در کارگاهها و کارخانه ها نیز واقعاً با آن سرمایه های زیاد نیاز اساسی می باشند.