آدرس:مرکزاصلی شرکت درتهران،ونک، خیابان شیراز جنوبی، خیابان برزیل غربی، پلاک ۵۱
کد پستی:۱۹۱۴۸۳۵۸۵۱
شماره تلفن : ۸۶۷۱۱۰۰۰
روابط عمومی : ۸۶۷۱۱۲۰۲
آدرس سایت : www.iraninsurance.ir