بیمه عمر و سرمایه گذاری
این بیمه دارای دو قسمت عمر و سرمایه گذاری می باشد ، که در زمان خرید باید به هردوی آن توجه داشت.درست است که قسمت سرمایه گذاری بسیار جذاب می باشد ولی قسمت عمر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این بیمه نامه با امکانات بسیار مناسب خود ، خریداران بسیاری را در کشور به سمت خود جذب نموده است.
طبق آمار تعداد بیمه شدگان بیمه زندگی در کلیه شرکت های بیمه در سال 1397 24،446،723 نفر بوده است که این تعداد در سال 1396 15،905،901 نفر بوده است.(آمار فوق از سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است)
پیشنهاد ما این است که به غیر از سرمایه گذاری های مختلفی که در طول زندگی خود دارید این بیمه را نیز برای خود و اعضاء خانواده خریداری نمایید .