بیمه مسئولیت
این بیمه دارای بخشهای
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیت پزشکان ، بیمه مسئولیت پیراپزشکان ، بیمه مسئولیت مدنی مالکان آسانسور و .... داشتن این بیمه ، واقعاً در زمان بروز حادثه موجودیت خود را اثبات می نماید.از تمامی کارفرمایان و صاحبان حرف و مالکین درخواست داریم داشتن این بیمه را با توجه به حق بیمه بسیار مناسب نسبت به حجم مالی در سال که دارند و بسیار ناچیز می باشد خریداری نمایند. از جمله پوششهای این بیمه نامه جبران هزینه های پزشکی ، فوت ، نقص عضو را می توان مثال زد که اگر در زمان بروز خسارت مسئولیت شما محرز شد ، یکی از دغدغه های فکری شما را از بین می برد.