بیمه باربری
این بیمه دارای بخشهای داخلی و وارداتی و صادراتی می باشد.
تمامی کالاهایی که در سراسر کشور حتی در شهر جا به جا می شوند ، احتمال هرگونه خسارتی را دارند. چه خوب است بدانید هر زمان کالا یا کالاهایی را خواستید بیمه نمایید به ارزش واقعی آن بیمه نمایید. جهت واردات نیاز به داشتن بیمه می باشد تا بتوان کالا را از گمرک ترخیص نمود