بیمه درمان یکی از نیازهای اساسی مردم در سالهای اخیر می باشد.این بیمه علاوه بر سهم بیمه پایه امکانات مناسبی را جهت رفاه حال شما بوجود می آورد. این بیمه با حق بیمه مناسب خود در زمان بروز بیماری ها خود را به خوبی و شایسته نشان می دهد. امکانات و شرایط دریافت این بیمه نامه به اختصار توسط این کارگزاری توضیح داده می شود و امکان دریافت مشاوره از راه بسیار ساده بصورت واتس اپ و تلفن مهیا می باشد. بیمه درمان انفرادی و خانواده امکان ارائه خدمات بیمارستانی ، ویزیت ، دارو ، زایمان ، دندان پزشکی ، آزمایش و ... را دارد.نکته قابل توجه اینکه در هر استان بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات بسیاری تحت پوشش می باشند. شما می توانید از طریق روش استعلام آنلاین پوشش مدنظر خود را با توجه به سن خودتان مطلع شوید با حق بیمه ملاحظه نمایید.

 • 30,000,000
 • 60,000,000
  3,000,000
  1,500,000
 • 1,500,000
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 15,000,000
 • 1,000,000
 • 1,000,000
 • 15,000,000
 • 6,000,000
  1,500,000
 • 50,000,000
 • 100,000,000
  5,000,000
  2,500,000
 • 2,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 20,000,000
 • 2,000,000
 • 2,000,000
 • 20,000,000
 • 10,000,000
  2,500,000
 • 80,000,000
 • 160,000,000
  8,000,000
  4,000,000
 • 5,000,000
 • 5,000,000
 • 4,000,000
 • 30,000,000
 • 5,000,000
 • 5,000,000
 • 30,000,000
 • 16,000,000
  4,000,000
 • 150,000,000
 • 300,000,000
  15,000,000
  7,500,000
 • 10,000,000
 • 7,500,000
 • 5,000,000
 • 50,000,000
 • 8,000,000
 • 10,000,000
 • 50,000,000
 • 20,000,000
  6,000,000
 • 375,000,000
 • 750,000,000
  20,000,000
  10,000,000
 • 20,000,000
 • 10,000,000
 • 5,000,000
 • 50,000,000
 • 10,000,000
 • 10,000,000
 • 50,000,000
 • 30,000,000
  10,000,000
 • 30,000,000
 • 60,000,000
  3,000,000
  1,500,000
 • 1,500,000
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 15,000,000
 • 10,000,000
 • 10,000,000
 • 0
 • 0
  0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
  5,000,000
  2,500,000
 • 2,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 20,000,000
 • 2,000,000
 • 2,000,000
 • 0
 • 0
  0
 • 80,000,000
 • 160,000,000
  8,000,000
  4,000,000
 • 5,000,000
 • 5,000,000
 • 4,000,000
 • 30,000,000
 • 5,000,000
 • 5,000,000
 • 0
 • 0
  0
 • 150,000,000
 • 300,000,000
  15,000,000
  7,500,000
 • 10,000,000
 • 7,500,000
 • 5,000,000
 • 50,000,000
 • 8,000,000
 • 10,000,000
 • 0
 • 0
  0
 • 375,000,000
 • 750,000,000
  20,000,000
  10,000,000
 • 20,000,000
 • 10,000,000
 • 5,000,000
 • 50,000,000
 • 10,000,000
 • 10,000,000
 • 0
 • 0
  0
 • 30,000,000
 • 60,000,000
  3,000,000
  1,500,000
 • 1,500,000
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 15,000,000
 • 1,000,000
 • 0
 • 0
 • 0
  0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
  5,000,000
  2,500,000
 • 2,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 20,000,000
 • 2,000,000
 • 0
 • 0
 • 0
  0
 • 80,000,000
 • 160,000,000
  8,000,000
  4,000,000
 • 5,000,000
 • 5,000,000
 • 4,000,000
 • 30,000,000
 • 5,000,000
 • 0
 • 0
 • 0
  0
 • 150,000,000
 • 300,000,000
  15,000,000
  7,500,000
 • 10,000,000
 • 7,500,000
 • 5,000,000
 • 50,000,000
 • 8,000,000
 • 0
 • 0
 • 0
  0
 • 150,000,000
 • 300,000,000
  0
  0
 • 0
 • 0
 • 1,500,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
  0
  0 تا 15 سال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  16 تا 50 سال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  51 تا 60 سال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  61 تا 70 سال
  175,500    ریال
  2,125,500    ریال
  61 تا 70 سال
  940,680    ریال
  11,392,680    ریال
  51 تا 60 سال
  752,544    ریال
  9,114,144    ریال
  16 تا 50 سال
  627,120    ریال
  7,595,120    ریال
  0 تا 15 سال
  313,560    ریال
  3,797,560    ریال
  0 تا 15 سال
  493,740    ریال
  5,979,740    ریال
  16 تا 50 سال
  987,480    ریال
  11,959,480    ریال
  51 تا 60 سال
  1,184,976    ریال
  14,351,376    ریال
  61 تا 70 سال
  1,481,220    ریال
  17,939,220    ریال
  61 تا 70 سال
  2,077,920    ریال
  25,165,920    ریال
  51 تا 60 سال
  1,662,336    ریال
  20,132,736    ریال
  16 تا 50 سال
  1,385,280    ریال
  16,777,280    ریال
  0 تا 15 سال
  692,640    ریال
  8,388,640    ریال
  0 تا 15 سال
  873,990    ریال
  10,584,990    ریال
  16 تا 50 سال
  1,747,980    ریال
  21,169,980    ریال
  51 تا 60 سال
  2,097,576    ریال
  25,403,976    ریال
  61 تا 70 سال
  2,621,970    ریال
  31,754,970    ریال
  61 تا 70 سال
  3,043,170    ریال
  36,856,170    ریال
  51 تا 60 سال
  2,434,536    ریال
  29,484,936    ریال
  16 تا 50 سال
  2,028,780    ریال
  24,570,780    ریال
  0 تا 15 سال
  1,014,390    ریال
  12,285,390    ریال
  0 تا 15 سال
  292,500    ریال
  3,542,500    ریال
  16 تا 50 سال
  585,000    ریال
  7,085,000    ریال
  51 تا 60 سال
  702,000    ریال
  8,502,000    ریال
  61 تا 70 سال
  877,500    ریال
  10,627,500    ریال
  61 تا 70 سال
  1,386,450    ریال
  16,791,450    ریال
  51 تا 60 سال
  1,109,160    ریال
  13,433,160    ریال
  16 تا 50 سال
  924,300    ریال
  11,194,300    ریال
  0 تا 15 سال
  462,150    ریال
  5,597,150    ریال
  0 تا 15 سال
  643,500    ریال
  7,793,500    ریال
  16 تا 50 سال
  1,287,000    ریال
  15,587,000    ریال
  51 تا 60 سال
  1,544,400    ریال
  18,704,400    ریال
  61 تا 70 سال
  1,930,500    ریال
  23,380,500    ریال
  61 تا 70 سال
  2,404,350    ریال
  29,119,350    ریال
  51 تا 60 سال
  1,923,480    ریال
  23,295,480    ریال
  16 تا 50 سال
  1,602,900    ریال
  19,412,900    ریال
  0 تا 15 سال
  801,450    ریال
  9,706,450    ریال
  0 تا 15 سال
  924,300    ریال
  11,194,300    ریال
  16 تا 50 سال
  1,848,600    ریال
  22,388,600    ریال
  51 تا 60 سال
  2,218,320    ریال
  26,866,320    ریال
  61 تا 70 سال
  2,772,900    ریال
  33,582,900    ریال
  61 تا 70 سال
  807,300    ریال
  9,777,300    ریال
  51 تا 60 سال
  645,840    ریال
  7,821,840    ریال
  16 تا 50 سال
  538,200    ریال
  6,518,200    ریال
  0 تا 15 سال
  269,100    ریال
  3,259,100    ریال
  0 تا 15 سال
  403,650    ریال
  4,888,650    ریال
  16 تا 50 سال
  807,300    ریال
  9,777,300    ریال
  51 تا 60 سال
  968,760    ریال
  11,732,760    ریال
  61 تا 70 سال
  1,210,950    ریال
  14,665,950    ریال
  61 تا 70 سال
  1,509,300    ریال
  18,279,300    ریال
  51 تا 60 سال
  1,207,440    ریال
  14,623,440    ریال
  16 تا 50 سال
  1,006,200    ریال
  12,186,200    ریال
  0 تا 15 سال
  503,100    ریال
  6,093,100    ریال
  0 تا 15 سال
  590,850    ریال
  7,155,850    ریال
  16 تا 50 سال
  1,181,700    ریال
  14,311,700    ریال
  51 تا 60 سال
  1,418,040    ریال
  17,174,040    ریال
  61 تا 70 سال
  1,772,550    ریال
  21,467,550    ریال